REGULAMIN

 REALIZACJI

 GIMNAZJALNEGO

 PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

w Gimnazjum

w Publicznym Zespole Szkół

im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie”

 w Sulisławicach

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 Podstawa prawna

1.        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007 r., Nr 87, poz. 262 z późn. zm.).

2.        Statut Publicznego Gimnazjum Sulisławicach.

 

§ 2 Zasady ogólne

1.      Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego, którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie
z przepisami prawa oświatowego, a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu..

2.      Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.

3.      Projekt jest realizowany w terminie do zakończenia zajęć dydaktycznych w klasie drugiej gimnazjum. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

4.      Tematyka projektu jest związana z realizacją przyjętego w gimnazjum Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki lub z zakresem poszczególnych zajęć zgodnie
z podstawą programową określoną w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009 r.
Nr 4, poz. 17) i może wykraczać poza jej treści.

5.      Projekty realizowane są przez zespoły uczniowskie w grupach klasowych lub w grupach międzyoddziałowych, a ich

6.       opiekunem jest wychowawca klasy lub inny nauczyciel.

7.      Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki z zastrzeżeniem punktu 7.

8.      W szczególnych wypadkach opiekun może przedłużyć realizację projektu.

9.      Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.

10.  W przypadku, gdy uczeń:

a.       nie zdecyduje o wyborze tematu,

b.      nie określi zespołu, w którym będzie realizował projekt,

c.       nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby)

 opiekun projektu włącza go do określonego zespołu.

Nauczyciele nie będący opiekunami projektu są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

 

§ 3 Zadania dyrektora szkoły

1.    Powołuje zespół zadaniowy do spraw projektu edukacyjnego.

2.    Wyznacza nauczycieli będących opiekunami projektów.

3.    Decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

4.    Na prośbę ucznia i rodzica, podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizacji projektu edukacyjnego w sytuacjach utrudniających jego obecność szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne lub losowe).

5.    Rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

6.    W porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

 

§ 4 Zadania opiekuna projektu

1.      Wybór zakresu tematycznego projektów z uwzględnieniem ewentualnych propozycji uczniów i ustalenie niezbędnej dokumentacji, która będzie wymagana podczas realizacji projektu (zał.1,2,3,).

2.      Zorganizowanie spotkania z uczniami w celu zapoznania i wprowadzenia w tematykę projektu.

3.      Podział uczniów – w porozumieniu z wychowawcą – na zespoły projektowe od 4 do 10 uczniów z zastrzeżeniem, że w zespole mogą być uczniowie różnych klas.

4.      Ustalenie i omówienie wspólnie z uczniami celu projektu oraz problemu, który porusza projekt i przedstawienie dokumentacji wymaganej podczas realizacji projektu.

5.      Opracowanie i przedstawienie kryteriów oceny projektu.

6.      Opieka nad zespołem podczas realizacji projektu, udzielanie wsparcia i konsultacji.

7.      Bieżące monitorowanie pracy zespołu, dokonanie oceny pracy każdego członka zespołu po zakończeniu projektu.

8.      Współpraca z innymi nauczycielami, jeśli wymaga tego tematyka projektu.

 

§ 5 Zadania uczniów realizujących projekt

1.      Wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu.

2.      Wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole.

3.      Czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych zadań.

4.      Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.

 

§ 6 Realizacja projektów

1.      Projekty są realizowane na zasadach określonych przez opiekuna oraz po rozpatrzeniu uwag uczniów biorących w nich udział.

2.      Dyrektor zapewnia i stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych środków.

3.      Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu
w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

 

§ 7 Zakończenie projektu i prezentacja

1.      Projekt kończy publiczna prezentacja, której ramy oraz termin winny być określone przez opiekuna projektu w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum.

2.      Miejsce i termin prezentacji powinien zapewnić możliwie najszerszy udział w niej uczniom, rodzicom oraz innym uczestnikom i zaproszonym gościom.

3.      Gimnazjum w ramach posiadanych środków zapewnia obsługę techniczną publicznej prezentacji.

 

§ 8 Ocena projektu

1.      Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współdziałania w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia ocenę i samoocenę uczniów.

2.      Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun winien ponadto przedstawić informację zwrotną o jego roli w realizacji projektu.

3.      Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył / nie uczestniczył w realizacji projektu oraz zapisem tytułu realizowanego projektu. W przypadku ucznia, który został zwolniony z realizacji projektu  przez dyrektora szkoły, na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się formułę : zwolniony/a

4.      Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu.

5.      Udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z ustaleniami
w statucie szkoły.

6.      W przypadku, gdy opiekunem projektu jest inny nauczyciel niż wychowawca, przedkłada on wychowawcy informacje o udziale uczniów w projekcie, wymagane do ustalenia oceny zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie.

7.      W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń lub jego rodzice wskazują temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły. Temat należy określić w terminie nie później niż do 31 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.

8.      Udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu. Zasadę takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych ocen na ocenę klasyfikacyjną zawierają zasady oceniania przedmiotowego i szkolnego.

 

§ 9 Warunki zaliczenia projektu

1.      Przynależność do grupy.

2.      Uczestnictwo w konsultacjach (co najmniej 50% obecności).

3.      Realizacja przydzielonych zadań w stopniu zadowalającym i w terminie (termin można przesunąć po konsultacji).

4.      Udział w przygotowaniu prezentacji.

5.      Dokonanie samooceny i oceny grupy.

6.     Pozytywna ocena zespołu i opiekuna.

 

§ 10 Harmonogram realizacji projektów edukacyjnych

1.      Na początku roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy drugiej i trzeciej o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

2.      Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie drugiej lub trzeciej, nie później niż w terminie do 30 września.

3.      W terminie do 10 października nauczyciele – opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentację, która będzie wymagana podczas realizacji projektów. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.

4.      W terminie do 15 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielają wskazówek i odpowiadają na pytania.

5.      Wybór określonego tematu dokonują uczniowie do 30 października, składają wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie 4 do 10, przy czym mogą to być zespoły klasowe lub międzyoddziałowe.

 

§ 11 Dokumentowanie projektu:
1. Spis projektów.
2. Karta projektu - zał. 2
3. Karta oceny projektu- zał. 3
5. Karta ewaluacji projektu - zał. 4